ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.หนองแขมมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด ( 29 )
50.88%
มาก ( 19 )
33.33%
ปานกลาง ( 6 )
10.53%
น้อย ( 2 )
3.51%
น้อยที่สุด ( 1 )
1.75%