หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
" พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคม พิชิตความยากจน
ชุมชนน่าอยู่เชิดชูการให้บริการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด "
 
 
กลยุทธ์
 
 
ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาก แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า ประปา
 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและการมีสุขภาพดี
 
ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้สังคม
 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
 
การพัฒนาศักยภาพทางอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
สืบสานศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การทำงาน การพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา นันทนาการ และมีสุขภาพดี
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 083-627-2299
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10